Algemene voorwaarden - PUUR MELK van Boer Lubbers

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Boer Lubbers BV: Boer Lubbers BV, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen.

2. Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee Boer Lubbers BV een overeenkomst is aangegaan tot levering van goederen en/of diensten.

3. overeenkomst: De overeenkomst die tussen Boer Lubbers BV en de afnemer ontstaat door expliciete aanvaarding van aanbiedingen en/of orders.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen afnemer en Boer Lubbers BV en de aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen afnemer en Boer Lubbers BV en de aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten.

3. Algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien dat door Boer Lubbers BV uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk bevestigd.

4. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Boer Lubbers BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

5. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Boer Lubbers BV.
 

Artikel 3 Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Alle offertes zijn 3 maanden geldig.

Artikel 4 Producten
1. Informatie met betrekking tot samenstelling, kwaliteit en eigenschappen van de door Boer Lubbers BV geleverde producten geschiedt naar beste weten van Boer Lubbers BV, maar houdt geen enkele garantie in.

2. Zowel alle opgaven (zoals getallen, hoeveelheden, gewichten, samenstelling, maten, kleur en andere uiterlijkheden en / of aanduidingen) in of bij de offerte of vermeld op websites, in folders, catalogi, of verstrekt bij monsters of voorbeelden enz., alsmede alle bij de Producten behorende documentatie, verpakking, etikettering en overige informatie, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Boer Lubbers BV kan er echter niet voor in staan. Een en ander is daarom slechts bindend voorzover zulks uitdrukkelijk door Boer Lubbers BV wordt gegarandeerd. In de branche gebruikelijke afwijkingen zijn sowieso toegelaten.

3. Boer Lubbers BV heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

4. Afnemer wordt geacht de tht datum in acht te nemen en het product te bewaren tussen de 4 en 7°C.

Artikel 5 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Boer Lubbers BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. In een dergelijk geval zal Boer Lubbers BV niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.

Artikel 6 Prijzen
1. Alle door Boer Lubbers BV opgegeven prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro’s en netto, derhalve exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege, transportkosten en het statiegeld en voor zover van toepassing eventuele afzodnerlijk gespecificeerde toeslagen. Opgegeven prijzen gelden steeds voor levering Af Fabriek (ExWorks in de zin van de meest recente versie van de Incoterms).

Artikel 7 Levering
1. Levering vindt plaats af-magazijn van Boer Lubbers BV, tenzij een andere vorm van levering is overeengekomen.

2. Indien franco-levering overeengekomen wordt, bepaalt Boer Lubbers BV de wijze van vervoer en de aard en wijze van aflevering en de kosten daarvan.

3. Indien een levering-in-magazijn overeengekomen wordt, geldt de mededeling dat de door de afnemer gekochte goederen voor vervoer gereed zijn als levering. Indien de afnemer de goederen niet binnen twee dagen na deze mededeling heeft afgehaald aan het door Boer Lubbers BV opgegeven adres, is Boer Lubbers BV gerechtigd de kosten voor opslag van de goederen bij de afnemer in rekening te brengen.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Ook bij een overeengekomen fatale termijn is Boer Lubbers BV pas in verzuim nadat de afnemer haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn gesteld heeft alsnog te leveren.

5. Het risico van de goederen gaat over op de afnemer op het moment van de overeengekomen vorm van levering.

Artikel 8 Overmacht
1. Indien door overmacht aan de zijde van Boer Lubbers BV de uitvoering van de overeenkomst met meer dan vier weken vertraagd wordt, zijn zowel Boer Lubbers BV als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Boer Lubbers BV kan in dat geval, slechts aanspraak maken op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

2. Indien de overmacht intreedt terwijl reeds ten dele uitvoering is gegeven aan de overeenkomst, is Boer Lubbers BV gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.

3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Boer Lubbers BV onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, defecten aan machines, transportmoeilijkheden en niet tijdige levering door productiebedrijven van Boer Lubbers BV.

4. Indien Boer Lubbers BV op grond van overmacht overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is zij niet gehouden tot het vergoeden van schade aan afnemer.

Artikel 9 Reclame
1. De afnemer is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering deugdelijk te controleren op gebreken. Onder gebreken worden niet begrepen geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in onder meer hoeveelheid, kwaliteit, kleur of gewicht.

2. Reclames op leveranties van al onze producten dienen binnen 24 uur na levering van die
goederen schriftelijk aan Boer Lubbers BV te geschieden. Indien de afnemer niet binnen de toepasselijke termijn heeft gereclameerd dan wordt hij geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclame.

3. Na geregistreerde ontvangst van de klacht stelt Boer Lubbers BV zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De afnemer dient Boer Lubbers BV bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.

4. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Boer Lubbers BV de keuze hebben om:
a. de goederen terug te nemen en te vervangen, of;
b. de koopovereenkomst te ontbinden, of;
c. een redelijke vermindering van de verkoopprijs te crediteren.
Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en is slechts mogelijk nadat Boer Lubbers BV daarmee heeft ingestemd.

5. Reclames geven de afnemer nimmer het recht om de overeenkomst te ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 10 Emballage
1. Over emballage wordt statiegeld geheven, voor zover dit door leverancier kenbaar is gemaakt.

2. De retouremballage, zijnde emballage die kennelijk voor meermalig gebruik is bestemd, waaronder onder meer zijn begrepen flessen, kratten, alsmede hulpmiddelen zoals pallets. Retouremballage blijft eigendom van leverancier niettegenstaande betaling van het statiegeld voor deze retouremballage door afnemer. 

3. In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding van de reële waarde van de emballage.

4. Voor op kosten van de afnemer aan Boer Lubbers BV geretourneerde emballage ontvangt afnemer een creditfactuur gelijk aan de in rekening gebrachte kostprijs, tenzij de terug ontvangen emballage in minder goede staat verkeert dan waarin deze aan afnemer werd geleverd, in welk geval een in redelijkheid vast te stellen lager bedrag wordt gecrediteerd. Uitsluitend door Boer Lubbers BV geleverde emballage kan geretourneerd worden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Boer Lubbers BV is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke voor afnemer mochten ontstaan als gevolg van daden of nalatigheden van Boer Lubbers BV, van personen in dienst van Boer Lubbers BV of door Boer Lubbers BV ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid van Boer Lubbers BV blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de geleverde goederen waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft.

3. Indien Boer Lubbers BV terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met afnemer c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld is afnemer gehouden haar ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan die derde moet voldoen.

4. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 12 Opschorting/ontbinding
1. Onverminderd de in de Wet genoemde gevallen heeft Boer Lubbers BV indien afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Boer Lubbers BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Boer Lubbers BV verder toekomende rechten.

2. Het recht van Boer Lubbers BV tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding geldt tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of afnemer in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Boer Lubbers BV na te komen alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, overdracht van het bedrijf van afnemer en voorts in het geval goederen van afnemer in beslag worden genomen, dan wel afnemer onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 13 Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder aftrek of verrekening. Ingeval van niet tijdige betaling is afnemer in verzuim zonder dat voorafgaand ingebrekestelling door de Boer Lubbers BV vereist is.

2. Boer Lubbers BV is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd de afnemer te verplichten om zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Boer Lubbers BV te betalen bedragen.

3. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer vanaf de vervaldag van de facturen een renteverschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2% over het factuurbedrag.

4. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer naast het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 250,=.

5. De door afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens met opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.

Artikel 15 Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn dan wel niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die doel en strekking van de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benaderen.

Sinderen 29 Maart 2020

© 2023 - Boer Lubbers BV - Alle rechten voorbehouden - Webdesign: Web & Print

Menu